Okuyucular soruyor: Okul Disiplin Kurulu?

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu başkanı kimdir?

MADDE 188- (1) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunun başkanı, müdür başyardımcısı veya müdürün görevlendireceği müdür yardımcısıdır. Başkan bulunmadığında müdürün görevlendireceği öğretmen üyelerden biri kurula Page 19 başkanlık eder.

Il disiplin kurulu üyeleri kimlerden oluşur?

Madde 5- Disiplin Kurulu, Genel Kurul ‘ca seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Disiplin Kuruluna aday olabilmek için, daha önce herhangi bir disiplin cezası almamış olmak zorunludur.

Ilçe Milli Eğitim Öğrenci disiplin Kurulu kimlerden oluşur?

MADDE 48 – (1) İlçe öğrenci disiplin kurulu, ilçe millî eğitim müdürü veya görevlendireceği bir şube müdürünün başkanlığında, Bakanlık ortaöğretim birimlerini temsil edecek şekilde ilçedeki resmî ve özel ortaöğretim kurumu okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu başkanlarının kendi aralarından seçecekleri birer üyeden

Disiplin kurulu nasıl oluşur?

Toplu iş sözleşmesinin olmadığı işyerlerinde disiplin kurulu; kanaatime göre, işçiler arasında (işçi sayısına bağlı olarak) seçilecek en az bir işçi temsilcisi, insan kaynakları/personel müdürü ile işveren veya vekilinin bir araya gelmesi ile oluşmalıdır.

Okul disiplin Kurulu nasıl oluşturulur?

Madde 20- Okul Disiplin Kurulu, her ders yılının ilk ayı içerisinde öğretmenler kurulunca gizli oyla seçilecek iki öğretmen, müdür başyardımcısı, müdür başyardımcısının bulunmadığı hallerde müdürün görevlendireceği bir müdür yardımcısı, onur kurulu ikinci başkanı ve okul aile birliğinin kendi içinden seçeceği bir

You might be interested:  Soru: Okul Hangi Genel Müdürlüğe Bağlı?

Okul disiplin Kurulu nasıl seçilir?

a) Disiplin kurulu, dershane müdürünün görevlendireceği bir müdür yardımcısının başkanlığında dershanedeki kadrolu öğretmenler arasından öğretmenler kurulunca gizli oyla seçilecek üç üyeden oluşur. Üç öğretmen de yedek üye olarak seçilir. Oy tasnifi öğretmenler kurulunda yapılarak sonuçları ilân edilir.

Işçi disiplin kurulu kaç kişiden oluşur?

Disiplin kurulu: Madde 18 – Disiplin kurulu en az üç en çok beş üyeden oluşur.

Şirketlerde Disiplin Kurulu zorunlu mu?

İş yerlerinde Disiplin Kurulu oluşturulması zorunlu değildir. Kanunlarda ya da ikincil mevzuatta böyle bir yasal zorunluluğa yer verilmemiştir. Disiplin Kurulu oluşturulmasının işveren açısından bir diğer önemli faydası da ‘haklı nedenle derhal fesih’ durumunda, işverene tanınan derhal fesih süresini uzatmasıdır.

Okulda sigara içen öğrenciye ne ceza verilir?

Yazıda, okulda sigara içen öğrencilerden 15 yaşını doldurmayanlarla 15-18 yaş arasındakilerin durumlarının ayrı ayrı değerlendirildiği belirtildi. Yasanın kapsadığı kapalı alanlarda sigara içenlere 69 TL para cezası veriliyor. Bu cezanın üçte bir oranında indirilmesi halinde, ceza 46 TL olarak uygulanacak.

Uzaklaştırma alan öğrenci sınavlara girebilir mi?

Vize haftasına denk gelen uzaklaştırma cezaları nedeniyle, öğrenciler vizelere giremeyecek. Final sınavlarına girme hakları da ellerinden alınan öğrenciler için üç haftalık ceza da bir dönem uzaklaştırma etkisi gösteriyor.

Il disiplin kurulu başkanı kimdir?

İL DİSİPLİN KURULU: Valinin veya görevlendireceği Vali Muavininin Başkanlığında, a) Hukuk İşleri Müdürü, b) Defterdar, c) Milli Eğitim Gençlik ve Spor Müdürü, d) Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürü, e) Tarım Orman ve Köyişleri Müdürü, f) Bayındırlık ve İskan Müdüründen. II – (Değişik: 13/1/1986-86/10286 K.)

Disiplin Kurulu üyeleri nasıl seçilir?

1) Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri seçim sonuçlarının kesinleşmesinden itibaren bir hafta içinde Genel Başkanın çağrısı ile en yaşlı üyenin başkanlığında toplanır. Üçte iki çoğunluğun bulunması halinde gizli oyla kendi arasından bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir sekreter üye seçer.

You might be interested:  FAQ: Okul Kayitlari Ne Zaman Başlayacak 2019?

Disiplin kurulu kaç gün içinde toplanır?

Disiplin Kurulu, kendisine iletilen bildirim üzerine en geç 15 (on beş) gün içinde Disiplin Kurulu Başkanı tarafından toplantıya çağrılır. Disiplin Kurulu üye tam sayısının çoğunluğuyla toplanır. Bir çalışma döneminde en az dört defa Çağrısız toplantı yapılır.

Disiplin Kurulu ne demek?

Disiplin Kurulu, vermeye yetkili olduğu cezadan daha ağır bir ceza verilmesi gerektiği kanısına varırsa, dosyayı teklifi ile birlikte bir üst disiplin kuruluna gönderir. Merkez Disiplin Kurulunun verdiği Üyelikten çıkarma ve Kurul ve Meclis Üyeliklerinden çıkarma cezaları, Merkez Genel Kurulu tarafından onanır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *