Okuyucular soruyor: Okul Stratejik Plan Ne Zaman Hazırlanır?

Okul stratejik Planı kim hazırlar?

İlçe Milli Eğitim müdürlüklerinde şube müdürünün başkanlığında okul müdürü, öğretmen ve diğer çalışanlarında bulunduğu stratejik plan hazırlama ekibi oluşturulur.

Stratejik plan ne kadarlık bir süreyi kapsar?

MADDE 7 – (1) Stratejik planlar beş yıllık dönemi kapsar. (2) Stratejik planlar en az iki yıl uygulandıktan sonra stratejik planın kalan süresi için güncelleştirilebilir. Güncelleştirme, stratejik planın misyon, vizyon ve amaçları değiştirilmeden, hedeflerde yapılan nicel değişikliklerdir.

MEB stratejik Plan nedir?

Vizyon belgesinin çerçevesini çizdiği ilkeler doğrultusunda hazırlanan 2019-2023 Stratejik Planı, Türkiye’yi 2023 hedeflerine ulaştıracak eğitim hamlelerini gerçekleştirmesi beklenen bir plandır. Stratejik planın mali boyutunda, amaç ve hedeflerin bütçeleri ayrı ayrı belirlenmiştir.

Stratejik Plan Kurulu kimlerden oluşur?

Okul-Kurum Müdürlüğü Strateji Geliştirme Kurulu: Okul Müdürünün Başkanlığında, bir Okul Müdür Yardımcısı, bir öğretmen ve Okul/Aile Birliği Başkanı ile bir yönetim kurulu üyesi olmak üzere 5 kişiden oluşan üst kurul kurulur.

Strateji Eylem planı Nedir?

Strateji eylem planı ise stratejinizi nasıl gerçeğe dönüştüreceğinizi açıklar. Belirttiğiniz amaç ve hedefleri ele alarak bu amaç ve hedefleri hangi eylemler ile gerçekleştirebileceğinizi ortaya çıkarır.

Okul Strateji Geliştirme Kurulu kimlerden oluşur?

oluşur. d. Okul /Kurum Düzeyinde: Strateji Geliştirme Kurulu: Okul Müdürünün Başkanlığında, bir Okul Müdür Yardımcısı, bir öğretmen ve Okul /Aile Birliği Başkanı ile bir yönetim kurulu üyesi olmak üzere 5 kişiden oluşan üst kurul kurulur.

You might be interested:  E Okul Proje Ödevleri Nerede Yazıyor?

2 stratejik plan hangi yılları kapsar?

✓ Stratejik planlar beş yıllık dönemi kapsar.

Yerel yönetimlerin stratejik planları kaç yıllık yapılır?

Stratejik planlar 5 yıllık bir dönemi kapsar.

Yerel yönetimler seçimlerinden sonra kaç ay içinde stratejik plan hazırlamak zorundadır?

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 31. maddesinde “Vali, mahallî idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma plan ve programları ile varsa bölge planına uygun olarak stratejik plan ve ilgili olduğu yıl başından önce de yıllık performans planı hazırlayıp il genel meclisine sunar.

Strateji Geliştirme Müdürlüğü ne iş yapar?

a) İstatistiki verileri toplamak, analiz etmek ve yayınlamak. b) Hazırlanan verilerin uluslararası standartlara uyumunu sağlamak. c) UNESCO, OECD ve EUROSTAT gibi kuruluşlarla karşılaştırılabilir göstergeler oluşturmak. ç) Avrupa Eğitim Bilgi Ağına (EURYDİCE) ilişkin verileri hazırlamak ve ilgililere sunmak.

Tema stratejisi nedir?

Strateji evi, BSC boyutları, temalar ve stratejik hedeflerin görsel olarak temsil edildiği bir yaklaşımdır. Stratejik temalar bize doğru konulara yoğunlaşmayı sağlar, sade, kolay anlaşılır, öncelikleri doğru belirlenmiş bir plan oluşturmamıza yardımcı olur.

Planlama neden gereklidir?

Yöneticiler birçok sebeple plan yaparlar. Bu sebepler arasında en geçerli olan dördü planlamanın; yön göstermesi, değişikliklerin olumsuz etkilerini azaltması, israfı azaltması ve kontrol standartları sağlamasıdır. Planlama, güçlerin birleştirilmesini sağlar.

Bakanlık düzeyinde Strateji Geliştirme Kurulu kimlerden oluşur?

Strateji Geliştirme Kurulu, Rektörün başkanlığında üniversite yönetim kurulu üyeleri ve genel sekreter ile ihtiyaç duyması halinde Rektörün görevlendireceği diğer kişilerden oluşur.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *