Soru: Okul Müdürü Uyarı Cezasını Nasıl Verir?

Bir öğretmene uyarı cezası nasıl verilir?

Uyarma Cezası, ceza verilecek memurun disiplin amiri tarafından verilir. Disiplin amirleri her kurum için ayrı ayrı düzenlenmiştir. Örneğin, okuldaki öğretmen hakkında disiplin cezası vermeye yetkili amir, okul müdürüdür. Özel kanunların disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurullarla ilgili hükümleri saklıdır.

Soruşturma yapılmadan disiplin cezası verilebilir mi?

Disiplin soruşturması yapılmadan kamu görevlisine disiplin cezası uygulanamaz. Devlet memurları tarafından 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125. maddesinde belirtilen fiil ve hâllerin işlenildiğinin ilgili memurun disiplin amiri tarafından öğrenilmesi üzerine, derhâl disiplin soruşturmasına başlanır.

Savunma almadan ceza verilir mi?

Memurları Disiplin Yönetmeliği’nin 24. maddesi “ savunma alınmadan disiplin cezası verilemez. Soruşturmayı yapanın veya disiplin kurulunun yedi günden az olmamak üzere verdiği süre içerisinde veya belirtilen bir tarihte savunmasını yapmayanlar savunma hakkından vazgeçmiş sayılırlar.

Memurluktan çıkarma cezası hangi hallerde verilir?

Mahiyeti itibariyle en ağır ceza olan devlet memurluğundan çıkarma cezası için; kişinin rüşvet alması, yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunması, devletin gizli bilgilerini açıklaması, siyasi partiye üye olması veya Atatürk aleyhine suç işlemesi gerekmektedir.

You might be interested:  FAQ: E Okul Hangi Şube Öğrenme?

Yazılı uyarı cezası nedir?

İnceleyeceğimiz konu disiplin cezaları içinde yer alan uyarma ve kınama cezalarıdır. Uyarma disiplin cezası; memura, görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir. Kınama disiplin cezası ise: Memura, görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesidir.

Uyarı cezası alınca ne olur?

Verilen uyarma cezası ve cezanın uygulanma şekli memurun özlük dosyasına işlenir. Yani, uyarma cezası alan memur, emsali personelin ulaşacağı derece/kademeye 8 yıl daha geç ulaşacak ve ulaşılabilecek seviyenin haklarından gecikmeli olarak yararlanacaktır.

Memura kaç gün içinde soruşturma açılması gerekiyor?

Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren hallerde soruşturma dosyası, kararını bildirmek üzere yetkili disiplin kuruluna 15 gün içinde tevdi edilir. Disiplin kurulu, dosyayı aldığı tarihten itibaren 30 gün içinde soruşturma evrakına göre kararını bildirir.

Disiplin soruşturması ne kadar sürede tamamlanır?

# Soruşturma, görevlendirme yazısının tebliğ tarihinden itibaren 2 AY içinde tamamlanmalıdır. Bu süre içinde tamamlanamazsa soruşturmacı gerekçeli olarak ek süre talep edebilir. Disiplin amiri gerekçeyi değerlendirerek ve zamanaşımı sürelerini (2-6 yıl) dikkate alarak karar verir (m.53/A-l).

Disiplin soruşturmasını kim başlatır?

Disiplin soruşturması, disiplin amiri tarafından bir soruşturmacı (muhakkik) görevlendirilmesi ile başlar. Soruşturmacının soruşturmasını yürüttüğü memura eşit veya daha üst bir görevde bulunması zorunludur.

Son Savunma kaç gün içinde istenir?

Disiplin amirleri uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren ( son savunmanın ya da dosyanın ceza vermeye yetkili makama teslim edildiği tarih) 15 gün içinde vermek zorundadırlar.

Savunma hakkı kaç gün?

(3) Memur, yetkili kurulun veya disiplin amirinin yedi günden az olmamak üzere verdiği süre içinde veya belirtilen bir tarihte savunmasını yapar. (4) Savunma istemine ilişkin yazıda, süresi içinde yapılmaması hâlinde savunma hakkından vazgeçilmiş sayılacağı belirtilir.

You might be interested:  Okul Koordinati Nasil Verilir?

Yazılı savunma neden istenir?

Savunma sayesinde edindiği bilgiler ile işveren, iş sözleşmesinin feshedilmesinin gerekli olup olmadığını, durumun haklı neden seviyesine ulaşıp ulaşmadığını değerlendirebilir. Zira alınan savunma, olumsuzluğa neden olan işçinin sözleşmesinin feshedilmesi yerine başka bir çözüm bulunmasına imkân vermektedir.

Memurluktan çıkarma cezası nedir?

(657 sayılı kanun m.48/5). Kasten işlenen bir suçtan 1 yıl veya daha fazla hapis cezasının memuriyet görevi sırasında işlenmesi halinde, kişinin memuriyet görevi sona erer. Mahkum olunan 1 yıl hapis cezası adli para cezasına çevrildiği takdirde memuriyet engeli ortadan kalkar.

Emekli olan devlet memuruna disiplin cezası verilir mi?

Ancak yaş haddinden emekli olmuş bir Devlet memuruna, yeniden göreve dönme imkânı olmadığı için disiplin açısından suç teşkil eden eylemleriyle ilgili olarak disiplin tahkikatı yapılmasına ihtiyaç yoktur.

Disiplin cezaları kimler tarafından verilir?

Madde 5 – Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları 6. maddede belirtilen Disiplin Amirleri tarafından verilir. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası Disiplin Kurulu Kararı alındıktan sonra Banka mevzuatına göre atamaya yetkili merciler (Yetkisine göre Müdürler Kurulu veya Genel Müdür) tarafından verilir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *